Κατηγορίες

MURO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 1L

MURO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 1L
Κωδικός Προϊόντος: MURO
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 8,00€
Ποσότητα:     - Ή -   Επιθυμητό
Σύγκριση

Περιγραφή – Ιδιότητες: Το Muro περιέχει συνδυασμό ειδικών οξέων και καθαριστικών συστατικών που έχουν δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία για πάνω από 30 χρόνια σε όλους τους δύσκολους λεκέδες. Έτσι, καθαρίζει απόλυτα και εξαφανίζει οριστικά υπολείμματα τσιμέντου, μπετόν, ασβέστη, πίσσας, σκουριάς, πουρί και γενικότερα ιζήματα καθώς και πολλούς άλλους επίμονους λεκέδες.

Πεδία Εφαρμογής: Το Muro ενδείκνυται για τον πρώτο καθαρισμό δαπέδων και επιστρώσεων από κεραμικά πλακάκια, μπετόν, τούβλα, κυβόλιθους, πλάκες πεζοδρομίου, cotto καθώς και από φυσικές και τεχνητές πέτρες. Δεν πρέπει όμως να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες ευαίσθητες σε οξέα όπως εμαγιέ, γυαλισμένα μάρμαρα, γυαλισμένες φυσικές πέτρες καθώς και σε χρωμιωμένες και ανοδιωμένες επιφάνειες. Εάν εφαρμόζετε το Muro σε εφυαλωμένα πλακίδια δοκιμάστε την αντοχή τους με το παρακάτω τεστ: ρίξτε μερικές σταγόνες αδιάλυτο υγρό σε κάποιο σημείο και σκουπίστε μετά από 5 λεπτά. Αν δεν υπάρξει καμία αλλαγή, χρησιμοποιείστε το άφοβα. 

Τρόπος Χρήσης: Απλώνουμε σε υγρή επιφάνεια το Muro, βουρτσίζουμε, αφήνουμε να δράσει για μερικά λεπτά και ξεπλένουμε καλά την επιφάνεια με αρκετό νερό. Η αναλογία και ο χρόνος δράσης μπορούν να αυξηθούν ανάλογα με το λεκέ και το είδος της επιφάνειας. Το Muro δρα γρήγορα και σε βάθος. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

Προφυλάξεις: Το Muro περιέχει ισχυρά οξέα γι’ αυτό ερεθίζει το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής να φοράτε γάντια. Εάν η εφαρμογή γίνεται σε εσωτερικό χώρο, φροντίστε να αερίζεται καλά. 

Αποθήκευση: Σε δροσερό και σκοτεινό χώρο. Κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Συσκευασία: 1 – 5 και 10 λίτρα. Κατόπιν παραγγελίας 30 λίτρα.

Κάλυψη: Περίπου 5-10 m2 ανά λίτρο

Σημείωση:

Το Muro είναι ιδιαίτερα ισχυρό, επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθημερινό καθαρισμό. Να κάνετε πάντα μία δοκιμή με Muro σε αθέατο σημείο, για κάθε επιφάνεια που δεν είστε σίγουροι. 

Αναγνώριση κινδύνων

Καθαριστικό αλάτων SALT FREE Durostick 750ml | Home Market - GreeceΥγεία και ασφάλεια: Σύμβολα κινδύνου - SAMANCTA

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]
Φράγμα ματιών. 1; H318 - Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός των ματιών: Κατηγορία 1; Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Skin Corr. 1Β; H314 - Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος: Κατηγορία 1Β; Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και βλάβη στα μάτια.
Συνάντησε. Corr. 1; H290 - Διαβρωτικό μετάλλων: Κατηγορία 1; Μπορεί να είναι διαβρωτικό για τα μέταλλα.
STOT SE 3; H335 - Έκθεση STOT-single: Κατηγορία 3; Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού.
Επιπλέον πληροφορίες
Το μείγμα ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]. Αποτελέσματα από δοκιμή in vitro για διαβρωτικότητα / ερεθισμός του δέρματος: Skin Corr. 1B (ΟΟΣΑ 435)

Παρατήρηση
Πλήρες κείμενο φράσεων H- και EUH: βλ. Ενότητα 16.
2.2 Στοιχεία ετικέτας
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]

Διάβρωση (GHS05) · Θαυμαστικό (GHS07)
Λέξη σήματος
Κίνδυνος
Συστατικά κινδύνου για επισήμανση
Υδρογόνο χλωρίδιο; Αριθ. CAS: 7647-01-0
ΦΟΡΜΙΚΟ ΟΞΥ ; Αριθ. CAS: 64-18-6
Δηλώσεις επικινδυνότητας
H290 Μπορεί να είναι διαβρωτικό για μέταλλα.
H314 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και βλάβη στα μάτια.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού.
Δηλώσεις προφυλάξεων
P102 Μακριά από παιδιά.
P234 Διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.
P260 Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / ομίχλη / ατμούς / σπρέι.
P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ρούχα / προστασία ματιών / προστασία προσώπου.
P305 + P351 + P338 ΕΑΝ ΣΕ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και εύκολο να γίνει. Συνεχίστε να ξεπλένετε

P405 Κατάστημα κλειδωμένο.
Άλλη επισήμανση
2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Ανεπιθύμητες ενέργειες και συμπτώματα στην ανθρώπινη υγεία
Λόγω της τιμής του pH (βλ. Παράγραφο 9), δεν μπορεί να αποκλειστεί ο ερεθισμός του δέρματος και των ματιών.
2.4 Πρόσθετες πληροφορίες
Οι ουσίες στο μείγμα δεν πληρούν τα κριτήρια PBT / vPvB σύμφωνα με το REACH, παράρτημα XIII.

 

 

constructed by: Romanos Nianios